CRITERII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE ÎN ETAPA DE PRETRANSFER

  • Calificativul „FOARTE BINE” în ultimii 3 ani şcolari în concordanţă cu vechimea efectivă la catedră – eliminatorie
  • Să nu aibă nici o sanctiune disciplinară în ultimii 3 ani de activitate didactică – eliminatorie
  • Inspecție la clasă organizată de unitate.Aprecierea lecției se va realiza conform fișei de evaluare a lecției conținută in anexa 5 la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025 aprobată prin OME nr. 5/04.01.2024, nota minimă 8.
  • Programarea inspecțiilor la clasă va fi afișată la avizierul unității precizând data, ora, clasa și subiectul lecției.