Profilul liceului „Horea”

Clădit pe fundaţiile unei şcoli profesionale agricole, Liceul Tehnologic „Horea” Marghita este o şcoală cu ascensiune spectaculoasă.
PANORAMIC REFLEXIE JPEG
1951 – ia fiinţă Staţiunea de Maşini şi Tractoare (SMT – Marghita), sediul şi întreaga baza materială au fost amplasate la marginea comunei Marghita. Pe acest amplasament se găseau: un grajd, o casă în ruină, o pivniţă iar azi fostul grajd modernizat este baza fermei zootehnice a Liceului Tehnologic „Horea”. În acelaşi an se construiesc două şoproane pentru adăpostirea tractoarelor şi maşinilor agricole. Unul din ele va fi transformat mai târziu (1963) în prima clădire a şcolii profesionale iar celălalt în ateliere şcolare. Se mai construieşte o cantină şi trei dormitoare pentru personalul SMT (actuala cantină a Liceului Tehnologic „Horea” şi birourile aparţinând firmei private);
Nevoia de personal calificat a determinat organizarea în 1955 a unei prime forme de pregătire;
1961 – ia fiinţă Şcoala profesională de mecanici agricoli care urma să aparţină de Consiliul Superior al Agriculturii, iar de organizarea procesului instructiv-educativ se ocupa Ministerul Învăţământului. Sunt amenajate două săli de clasă şi trei dormitoare într-un fost şopron. În anul şcolar următor 1962-1963 planul de şcolarizare cuprindea şase clase pentru anul I (240 elevi) şi două clase anul II. În 1963 începe construcţia unui nou imobil pentru internat şi birouri (actualul corp B – secţia Resurse Naturale şi Protecţia Mediului) care este dat în folosinţă în 1965;
1966 – Şcoala Profesională de mecanici agricoli Marghita devine instituţie de sine stătătoare asigurând doar instruirea practică a elevilor din anul III în producţie şi locuri de muncă pentru absolvenţi. Tot în această perioadă în scoală sunt organizate cursuri de scurtă durată, primele serii de 10 luni, apoi de 8 luni prin care sunt pregătiţi tractorişti necesari la toate brigăzile de tractoare din zona de vest a ţării. În perioada 1979-1981 sunt organizate mai multe serii de cursanţi de câte 3 luni, astfel în şcoală îşi desfăşoară concomitent activitatea 250-300 elevi ai şcolii profesionale şi aceşti cursanţi. Este înfiinţată o gospodărie anexă unde se cresc anual 10-15 porci, 3-4 vaci, 1-2 cai. Prin funcţionarea acestei microferme s-au obţinut surse suplimentare pentru asigurarea hranei elevilor din internatul şcolii;
Din 1965 funcţionează o bibliotecă care în primul an dispunea de 1.000 volume, cărţi de beletristică şi de specialitate;
1971 şi 1973 – şcoala a suferit mari pagube materiale datorită inundaţiilor, mobilierul şcolii fiind distrus, au fost afectate maşinile agricole, ferma, terenurile din împrejurimi, arhiva şcolii etc;
1974 – şcoala asimilează şi cursurile liceale, astfel în 1976 învăţau în şcoală peste 400 de elevi şi cursanţi, iar în anii următori numărul elevilor a crescut până la 630;
1980-1982 – este sistematizată ferma zootehnică a şcolii, este amenajată o seră cu o suprafaţă de 120 mp, se construieşte centrala termică, sunt primite prin intermediul Ministerului Agriculturii tractoare şi maşini agricole;
1988-1989 – în şcoală sunt organizate două clase de şcoală profesională pentru fete având specializările Horticultură şi Agronomie;
Începând cu 1 septembrie 1990, şcoala profesională se transformă în Grup Şcolar Agricol;
1991 – se aprobă introducerea profilului economic;
1995 – denumirea oficială a şcolii devine Grup Şcolar Agricol „HOREA”;
1997 – şcoala suferă mari pagube materiale datorită inundaţiilor, pagubele ridicându-se la 1,5 mld lei, o sumă uriaşă pentru acea perioadă. Îndepărtarea urmelor dezastrului a necesitat o perioadă mai lungă de timp, continuând şi în anii următori;
1998 – se introduce în şcoală învăţământul post-liceal;
Începând cu anul 2000 şcoala parcurge o perioada de transformare, diversificându-şi profilurile, apar specializări noi cum ar fi: la liceu – tehnician pentru protecţia mediului, tehnician pentru alimentaţie publică şi turism, tehnician pentru operaţii financiare şi comerciale, tehnician pentru controlul calităţii produselor alimentare, tehnician mecatronist, biologie-chimie, tehnician în administraţie publică, iar la şcoala profesională: mecanic motoare termice, mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, electromecanic pentru aparate electrocasnice.
Începând cu anul 2012, denumirea unității se schimbă, aceasta devenind Liceul Tehnologic „HOREA” Marghita şi, o dată cu anul 2015, în urma evaluării ARACIP, în cadrul şcolii au fost autorizate să funcţioneze noi specializări, parte a învăţământului profesional – mecanic auto, bucătar, ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie.
De-a lungul anilor, Liceul Tehnologic „Horea” şi-a conturat, datorită activităţii şi muncii responsabile a cadrelor didactice, imaginea unei şcoli care oferă elevilor o bună educaţie şi perspectiva dezvoltării profesionale şi integrării socio–profesionale a absolvenţilor.
În anul 2018 s-a inaugurat noul corp de clădire, care găzduieşte:
– 11 săli de clasă performante,
– un cabinet psihologic,
– un laborator de informatică,
– o sală de proiecte.
Liceul Tehnologic „Horea” se încadrează în sistemul de învăţământ profesional şi tehnic al judeţului Bihor, impunându-se tot mai mult ca o entitate adaptată cerinţelor societăţii de astăzi prin oferta educaţională, prin rezultate obţinute de elevii şcolii noastre şi prin formarea de specialişti, absolvenţi ai şcolii noastre, fapt ce a condus la înfiinţarea claselor de seral, specializarea Tehnician în activităţi de comerţ.
Liceul Tehnologic „Horea” este una dintre instituţiile de profil din judeţ care are în vedere formarea profesională a tinerilor în domeniile:
– tehnic,
– agricol şi
– economic.
Elevii instruiţi în cadrul liceului provin din diferite medii sociale şi economice din nordul judeţului nostru, regăsindu-se ca specialişti de mare valoare în majoritatea unităţilor economice din această zonă.